ADD : Changgang Center District, Yonghe, Xintang, Zengcheng, Guangdong, P.R. China
POST : 511348
TEL : (86-20)61755888
FAX : (86-20)61755795